(x)
 1. Zsámbéki prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... . Jánosnak ez a premontrei prépostsága az esztergomi érsek hatósága alá tartozott; 1346. Miklós nádor a prépostság javára határigazítást rendelt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Egervári prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... szolgáljanak. Később még harmadik prépostság is alapíttatott, de ... család heves vmegyei birtokát adományozta a prépostságnak. a prépost ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Chemi prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... E prépostságból mostanig semmi sem maradt fenn, még csak címben sem ... ennek a szerzetnek birtokában volt hajdan e prépostság. Csupán ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Garábi prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... név alatt két, esetleg három prépostság is létezett. Kettó Nógrád ... e prépostságról. A két előbbi a premontrei rend birtokában volt, az egyik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Csúti prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... ennek a prémontrei prépostságnak fölállítására fordította. A prépostság hirdette ki 1297-ben a Benedek veszprémi püspök által a nagy ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Budai prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... templomot védszentjéről címzett prépostsággá emelte és káptalant csatolt ... , a prépostság is elenyészett, de kiüzetésükkel visszaállt. Őrizetére ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Turóci prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... s dúsan ellátott prépostság gyorsan felvirágzott; 1266. IV. Béla a monostor népeit, a király s prépostság biróságait kivéve, minden egyéb ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Rátóti prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... elpusztult s javait a zabrdovici prémontrei prépostság kapta. A Gyulaffyak ... az Esterházyak örököltek. Az utóbbiak a prépostságot állandóan ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Csatári prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... a prépostság legtöbb birtokát, de egy kevés még mai napig is megvan. Ennek, valamint a nem szt. Péter, hanem a bold. Szűz csatári prépostsága cimének ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Sámboki prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Zsámbéki prépostság. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap