(x)
 1. Ábrahámi prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... (Szűz-Máriáról nevezett), régebben a premontrei rend birtokában volt, most a nagyváradi egyházmegyéhez tartozik. Feküdt Biharmegyében a Körö ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Adonyi prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... (Szűz Máriáról nevezett). Már a XIII. században létezett. A premontrei rend birtoka volt. Feküdt Nagyváradhoz három órányira Ér-Adony mellet ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Garábi prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... név alatt két, esetleg három prépostság is létezett. Kettó Nógrád ... hódoltság idejében pusztult el mindkettő. E két prépostság cimét ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Apori prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... Tolna vármegyének Szegzard nevű mezővárosához közel fekszik Apor, hol hajdan Szt. Ágoston szerzetes kanonokjainak virágzó kolostoruk volt; a ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Aradi prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... Hogy mikor keletkezett e szt. Mártonról címzett prépostság ... 1224-ben. Aradon, a mostani óvár-téren állott. A prépostság templomában ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Háji prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... szent Lőrinc tiszteletére Ágnes királyné (III. Béla felesége) 1173-1183. közt tett alapításából keletkezett. A kalocsai egyházmegyében feküd ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Hatvani prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... a prépostság plébániai egyházát s a rend tagjait tizedfizetésre akarta ... a prépostság anyagi viszonyait s azóta állandóan a hatvani plébánosok ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Bényei prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... ». Ezek szerint a bényi prépostság István mesternek köszönné ... . A prépostság viszontagságairól vajmi keveset tudunk. I. Ferdinánd azt 1561 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Rátóti prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... elpusztult s javait a zabrdovici prémontrei prépostság kapta. A Gyulaffyak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Sági prépostság*

  A Pallas nagy lexikona ... püspökségek káptalanai közt osztotta meg jövedelmét. A prépostság címét ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap